Trafi?in yo?un oldu?u
kav?aklarda ya?anan problemlerin çözülmesi için birkaç y?l önce haz?rl???
yap?lan ‘’Taral? Alan ?hlal Tespit Sistemi” art?k uygulamaya geçiyor.

Özellikle sabah ve ak?am i?
saatlerinde ya?anan yo?un trafik sorunu milyonlarca sürücünün kabusu olmu?
durumda. Birde bunun üzerine sürücülerin kurallara uymadan araç kullanmas?
trafikte gerginlikleri art?rmakta ve ço?u zaman tart??malara neden olmakta.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

?HLALLER TESP?T ED?LECEK

Trafik  sorunu için ?stanbul ?l Emniyet Müdürlü?ü ve ?stanbul
Büyük?ehir Belediyesi aras?nda imzalanan anla?ma güncellendi. ?BB meclis
oturumunun kabul etti?i anla?maya göre yüz elli dokuz noktada k?r?m?z? ???k,
doksan yedi noktada emniyet ?eridi , doksan iki noktada park ihlali, 21 noktada
ters yön, on alt? noktada tramvay yolu, dokuz noktada ofset taral?, alt? noktada
dönü? yasa??, üç noktada yaya ihlali, k?rk bir güzergahta h?z koridoru ve on
iki adet mobil EDS arac? ile ihlalleri tespit edecek

 AMAÇ TRAF??? RAHATLATMAK

Yap?lan uygulamada esas
tutulan amaç trafi?i rahatlatma oldu. 3 y?l öncesinde uygulamaya konulmak
istenen “Taral? Alan ?hlal Tespit Sistemi” yeterli say?da personel olmad???ndan
dolay? hayata geçirilememi?ti. Ancak imzalanan yeni protokol ile 9 noktada
uygulamaya geçmi? olacak.

 UYMAYAN SÜRÜCÜLER CEZALARA
HAZIR OLSUN

taral? alan ihlal sisteminin
devreye girmesiyle birlikte uygulamaya uyumayan sürücüler için ceza i?lemi uygulanacak.
Özellikle ?stanbul’da ya?ayan sürücülerin dikkat etmesi yönünde uyar?da bulunan
CHP’li ?BB Meclis Üyesi Hüseyin Sa?, ?imdiye kadar kameralar kapal? oldu?u için
ceza uygulamas? olmad? ancak bundan sonra s?k? denetim ba?l?yor. Kurallara dikkat
etmeyen sürücüler para cezas? ödemek zorunda kalabilirler dedi.

 

x

Hi!
I'm James!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out